Hyppää sisältöön

Yhdistyksen säännöt

Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf

1 § Nimi, toimipaikka

Yhdistyksen nimi on Taiteilijat O ry, Konstnärerna O rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistys on taideteollisten alojen taiteilijoiden valtakunnallinen yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on

– kehittää taideteollisten alojen nykytaidetta,

– edistää taideteollisen taiteen asemaa nykytaiteen ja muotoilun kentässä,

– edistää jäsentensä yhteistoimintaa,

– kohottaa jäsentensä ammattitaitoa ja toimia jäsentensä yhteisten, yleisten ammatillisten etujen hyväksi,

– olla yhteistoiminnassa muiden taidejärjestöjen kanssa,

– edustaa jäseniään ammatillisissa asioissa kotimaassa ja ulkomailla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja jäsenilleen sekä harjoittaa koulutus-, tiedotus-, julkaisu-, näyttely- ja kilpailutoimintaa.

Yhdistys voi järjestää arpajaisia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi myös ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä ammattimaisesti toimiva taiteilija, joka käyttää kuvataiteen kenttään luettavissa teoksissaan taideteollisen taiteen perinteisiin pohjautuvaa materiaalipohjaista ilmaisua konkreettisena tai käsitteellisenä lähtökohtana ja joka on hyväksytty Teollisuustaiteen liitto Ornamo ryt:n henkilöjäseneksi.

Kannatusjäseneltä ei edellytetä taiteellista toimintaa.

Ammattimaista toimintaa ilmentää:

– hakijan teosten taiteellinen taso, joka arvioidaan hakemuksen mukana toimitetuista teoskuvista

– taidekoulutus

– yksityisnäyttelyn järjestäminen tai ryhmänäyttelyyn osallistuminen galleriassa, museossa tai vastaavassa näyttelytilassa, jonka toiminta on ammattimaista

– taiteilijan saamat valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävät apurahat sekä palkinnot ja sijoittumiset taidekilpailuissa

– julkiset tilausteokset sekä taiteilijalta taidekokoelmiin ja julkisiin tiloihin ostetut teokset

– muu toiminta taiteilijana

Jäsenhakemukset käsittelee ja ratkaisee yhdistyksen hallitus. Se, jonka jäsenhakemus on hylätty, voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksellä voi olla eri jäsenlajeja kuten varsinaisia jäseniä, vapaajäseniä, kannatusjäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä. Syyskokous vahvistaa jäsenlajit seuraavaa tilivuotta varten. Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuosimaksun jäsenlajin mukaan. Vuosimaksu voi olla erisuuruinen eri Jäsenlajeissa. Syyskokous vahvistaa jäsenmaksujen suuruudet seuraavaa tilivuotta varten

4 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jatkuvasti toimii yhdistyksen sääntöjen ja tarkoitusperien vastaisesti, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä. Erottamisesta päättää yhdistyksen kokous äänestämällä suljetuin lipuin. Erottaminen edellyttää 2/3 äänten enemmistöä annetuista äänistä.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenet ovat velvolliset suorittamaan vuosimaksun jäsenlajeittain, jonka suuruuden syyskokous vahvistaa seuraavaa tilivuotta varten. Vuosimaksun suorittamisvelvollisuudesta ovat vapaat sellaiset jäsenet, jotka keskeytyksettä vähintään 30 vuoden ajan ovat maksaneet vuosimaksun ja ovat saavuttaneet 63 vuoden iän.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta seitsemään muuta jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat vuorovuosin erovuorossa.

Hallituksen muut jäsenet valitaan syyskokouksessa kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa kolmasosa (1/3) jäsenistä. Yhtäjaksoisesti hallitukseen voi tulla valituksi ainoastaan kahdeksi kolmivuotiskaudeksi.

7 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on

– ottaa yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat virkailijat,

– valita yhdistyksen edustajat tarvittaviin toimikuntiin ja tehtäviin,

– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,

– huolehtia yhdistyksen kokouksien päätösten toimeenpanosta,

– hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilejä,

– laatia toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa tilikautta varten

– ratkaista jäsenanomukset sekä pitää jäsenluetteloa,

– huolehtia juoksevista asioista ja edustaa yhdistystä.

8 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kaksi hallituksen jäsentä sitä haluaa. Hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Lisäksi päätövaltaisuus edellyttää, että yli puolet kaikista hallituksen jäsenistä on paikalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin kanssa

10 § Tilinpäätös- ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilit ja tilinpäätös on esitettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta ja tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

11 § Kokouskutsut

Kutsut yhdistyksen kaikkiin kokouksiin on lähetettävä kirjallisesti tai sähköpostilla jokaiselle jäsenelle jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen vähintään 10 päivää ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat ja syyskokouskutsussa lisäksi hallituksen kokoonpano ja erovuoroisuus.

Hallituksen on kutsuttava yhdistys koolle, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen aihetta ilmenevän, tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää ilmoitetun asian käsittelyä varten. Tämä pyyntö on esitettävä hallitukselle kirjallisesti ja hallituksen on kutsuttava kokous koolle 30 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

12 § Äänioikeus ja äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Jäsenellä, jonka edellisen vuoden erääntynyt vuosimaksu on kokoukseen mennessä maksamatta, ei ole äänioikeutta.

Mikäli näissä säännöissä ei toisin ole määrätty, ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos kokouksessa käsiteltävä asia on ehdotettu pantavaksi pöydälle ja vähintään 1/3 annetuista äänistä on tätä kannattanut, on asian käsittely siirrettävä seuraavaan kokoukseen.

Kannatusjäsenillä ei ole muista jäsenlajeista poiketen äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

13 § Kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi – maaliskuussa ja siellä käsitellään seuraavat asiat:

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

– hyväksytään kokoukselle työlista,

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

– esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille toimihenkilöille,

– valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies,

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa, joka pidetään syys – marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

– todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

– hyväksytään kokoukselle työlista

– valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,

– vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa vuotta varten,

– vahvistetaan seuraavan vuoden vuosimaksun suuruus,

– valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,

– valitaan yhdistyksen edustajat henkilökohtaisine varamiehineen tarvittaviin toimielimiin

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen kokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään 14 vrk. Jotta ehdotus voisi tulla hyväksytyksi, on sen jälkimmäisessä kokouksessa saatava 3/4 äänten kannatus annetuista äänistä.

15 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä §14tissä mainitussa järjestyksessä.

Yhdistyksen purkautuessa on varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta edistävään tarkoitukseen sillä tavoin kuin yhdistyksen jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää.

16 § Muissa suhteissa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia sekä annettuja asetuksia.